Batch Year Page for 1969

bulletDinesh Sud - Vivek Srivastava - Anil Gupta - Vijay Singh - Ravi Thomas -  Thanasak Tipparcorn - Amar Rana - Gurrinder Khanna - Praveen Sachdeva - Ravi Pawa - Adnani - Sadhana.
bulletKanwaljit Singh - Ravi Pandit - Sunil Sood - Robin Nakai - Anil Bhasin - Ravi Charanji - Rajat Mukherji - RS Mehta - Himmat Kahalon.
bulletAnil Sood - Taranjit Lehra - Paramjit Nat - Manjit Sembhey - RK von Goldstein - Sunil Singha - Blondie - Ajay Sawaheny - Sekhon.

--------------------

Batch Year Page for 1969 [photo taken 1968 when the batch were in Vth-Form]Linlitgow 1960 [batch of 1969 & 1970]

Photos received from Gurinder [Indi] Khanna